Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: Centipede
Kamer van koophandel 02079305


ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. PERSOONLIJKE DIENSTEN
  1.1 Opdrachtnemer verricht zijn diensten op verzoek van Opdrachtgever, met als doel het
  realiseren van het Project op de overeengekomen data en tijden.
  1.2 De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW.
 2. VRIJWARING
  Voor zover het Project betrekking heeft op een specifiek op verzoek van Opdrachtgever
  bepaald ontwerp, of te volgen design, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen
  aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden met betrekking tot inbreuken
  op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het gerealiseerde of te realiseren Project.
 3. ALGEMENE BEPALINGEN
  3.1 Op de geldigheid en uitleg van de bepalingen van de onderhavige overeenkomst is
  Nederlands recht van toepassing.
  3.2 Alle geschillen voortkomende uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden
  onderworpen aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.